در این پروژه 1دستگاه پیکج روف تاپ 7/5 تن استفاده شده است .