در این پروژه از 10 دستگاه داکت اسپلیت برنولی استفاده شده است .