داکت اسپلیت های مخصوص اتاقهای سرور  با قابلیت کارکرد 24 ساعته و تأمین سرمایش در 4 فصل سال.