شرایط داوطلبان:

  1. آقایان متولدین ۱۳۶۶ به بعد و خانمها متولدین ۱۳۶۸ به بعد
  2. دارا بودن حداقل معدل ۱۶
  3. سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشک معتمد
  4. نداشتن سوء پیشینه کیفری
  5. کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی (برای متقاضیان مذکر)
  6. بومی یا ساکن شهر مورد تقاضا (با توجه به مستندات)
  7. عدم اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر از کارشناسی

تبصره: چنانچه متعاقباً در هر یک از مراحل استخدامی مشخص شود که داوطلب دانشجو میباشد از ادامه مراحل ممانعت و پرونده امر مختومه خواهد شد.