" مزایای استفاده از سیستم های هیت پمپ آبی "

 

•        سیستم پیشنهادی ( هیت پمپ آبی ) در هر لحظه میتواند بار گرمایش یا سرمایش هر فضا را تأمین کند. اغلب در فصلهای میانی ( بهار و پاییز ) بخشی از ساختمان نیاز به گرمایش و بخش دیگر نیاز به سرمایش دارند که این سیستم بصورت اتوماتیک یا دستی میتواند روی گرمایش یا سرمایش سوئیچ کند.

•        در صورتیکه هیت پمپ آبی روی سرمایش باشد به دفع گرما نیاز دارد و در صورتیکه روی گرمایش باشد به جذب گرما نیاز دارد. این تبادل گرما و سرما توسط یک لوپ آبی در ساختمان تأمین میگردد.

•        سیستم توسط یک لوپ به برج خنک کن و بویلر اتصال پیدا می کند ، که هر موقع درجه حرارت لوپ پائین آمد از لوپ بویلر به لوپ هیتر پمپ، حرارت منتقل می گردد و در صورتی که درجه حرارت لوپ بالا رفت ( فصل تابستان ) برج بصورت اتوماتیک عمل خواهد کرد.

•        در ساختماهای که مصارف ترکیبی دارند ( تجاری، اداری، مسکونی ) توسط لوپ هیت پمپ گرمای ایجاد شده در قسمت های  تجاری به قسمت های مسکونی و اداری منتقل می گردد و بدیهی است بویلر کمتر فعال خواهد بود.

•        هر فضا یک سیستم مستقل خواهد داشت که نگهداری هزینه و مصرف برق بعهده مالک واحد یا مستأجر خواهد بود.

•        هزینه برق نسبت به داکت اسپلیت حدود 40 درصد کمتر است.

•        هزینه برق نسبت به سیستم وی آر اف حدود 25 درصد کمتر است.

•        هزینه برق نسبت به چیلرفنکویل حدود 20 درصد کمتر است.

•        در موقع بهره برداری ساختمان نیازی به اجرای کامل سیستم نمی باشد که بدیهی است در شروع کار از لحاظ مالی به مالک فشاری نخواهد آمد، از ابتدا فقط بویلر و برج خنک کننده م