مفهوم IPLV در چیلر به چه معناست؟

 

براي محاسبه COP يك دستگاه خنك كننده نبايد فقط به مقدار آن در بار كامل اكتفا نمود بلكه بهتر است از ميانگين آن در شرايط و بار هاي مختلف استفاده كرد.
در استاندارد ARI 550/590-98 برای مشخص کردن میزان متوسط COP در طول روز از معیاری به اسم IPLV استفاده نموده اند.
IPLV  مخفف integrated part load value مي باشد كه نحوه محاسبه آن به شرح زير مي باشد: لازم به ذکر است که ضرایب این رابطه تابع شرایط اقلیم است و برای شهر تهران این رایطه به شکل زیر نوشته می شود .

 

 

   IPLV = 0.13a + 0.29b + 0.43c + 0.15d 


که در آن a,b,c,d  بصورت زیر میباشد:

 

 

 a مقدار cop در 100% بار
 , cop :b در 75% بار
 , cop :c در 50% بار
 , cop :d در 25% بار
 

مفهوم ضرایب بالا به این صورت است:13% ساعت در100% بار , 29% ساعت در75% بار , 43% ساعت در50% بار , 15% ساعت در25% بار